Chính sách quyền riêng tư của PariMatch

 

Một người đọc về chính sách bảo mật
PariMatch – an toàn và đáng tin cậy

Chính sách về xử lý dữ liệu cá nhân

1. Quy định chung

Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân này được xây dựng theo các yêu cầu của Luật Liên bang số 152-FZ ngày 27.07.2006 “Về Dữ liệu Cá nhân” và xác định quy trình xử lý dữ liệu cá nhân và các biện pháp để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân do Nhà cái PariMatch thực hiện ( sau đây được gọi là Người điều hành).

 1. Nhà mạng đặt mục tiêu và điều kiện quan trọng nhất để thực hiện các hoạt động của mình là tuân thủ các quyền và tự do của con người và dân sự trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm cả việc bảo vệ các quyền đối với sự riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình.
 2. Chính sách của Nhà điều hành này về việc xử lý dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là Chính sách) áp dụng cho tất cả thông tin mà Nhà điều hành có thể có được về những người truy cập vào trang web http://parimatch-betting-vn.net

2. Các khái niệm cơ bản được sử dụng trong Chính sách

 1. Tự động xử lý dữ liệu cá nhân – xử lý dữ liệu cá nhân bằng công nghệ máy tính;
 2. Chặn dữ liệu cá nhân – tạm thời chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân (trừ trường hợp việc xử lý là cần thiết để làm rõ dữ liệu cá nhân);
 3. Trang web – một tập hợp các tài liệu đồ họa và thông tin, cũng như các chương trình máy tính và cơ sở dữ liệu đảm bảo tính khả dụng của chúng trên Internet tại địa chỉ mạng http://parimatch-betting-vn.net;
 4. Hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân – một tập hợp dữ liệu cá nhân có trong cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin và phương tiện kỹ thuật đảm bảo quá trình xử lý của chúng;
 5. Phi cá nhân hóa dữ liệu cá nhân – các hành động khiến không thể xác định danh tính của dữ liệu cá nhân cho Người dùng cụ thể hoặc chủ thể dữ liệu cá nhân khác mà không sử dụng thông tin bổ sung;
 6. Xử lý dữ liệu cá nhân – bất kỳ hành động (hoạt động) hoặc một tập hợp các hành động (hoạt động) được thực hiện có hoặc không sử dụng các công cụ tự động hóa với dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, ghi lại, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, sửa đổi), trích xuất , sử dụng, chuyển giao (phân phối, cung cấp, truy cập), phi cá nhân hóa, chặn, xóa, phá hủy dữ liệu cá nhân;
 7. Nhà điều hành – cơ quan nhà nước, cơ quan thành phố, pháp nhân hoặc cá nhân độc lập hoặc cùng với những người khác tổ chức và / hoặc thực hiện việc xử lý dữ liệu cá nhân, cũng như xác định mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, thành phần dữ liệu cá nhân được đã xử lý, các hành động (hoạt động) được thực hiện với dữ liệu cá nhân;
 8. Dữ liệu Cá nhân – bất kỳ thông tin nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Người dùng cụ thể hoặc có thể nhận dạng của trang web http://parimatch-betting-vn.net;
 9. Người dùng – bất kỳ khách truy cập vào trang web http://parimatch-betting-vn.net;
 10. Cung cấp dữ liệu cá nhân – các hành động nhằm tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một người hoặc một nhóm người nhất định;
 11. Phổ biến dữ liệu cá nhân – bất kỳ hành động nào nhằm mục đích tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một nhóm người không xác định (chuyển dữ liệu cá nhân) hoặc để làm quen với dữ liệu cá nhân của một nhóm không giới hạn người, bao gồm cả việc công bố dữ liệu cá nhân trên các phương tiện truyền thông, vị trí trong mạng thông tin và viễn thông hoặc cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân theo bất kỳ cách nào khác;
 12. Chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới – chuyển dữ liệu cá nhân đến lãnh thổ của nước ngoài cho cơ quan có thẩm quyền của nhà nước nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc pháp nhân nước ngoài;
 13. Phá hủy dữ liệu cá nhân – bất kỳ hành động nào dẫn đến việc dữ liệu cá nhân bị phá hủy vĩnh viễn với khả năng không thể khôi phục thêm nội dung của dữ liệu cá nhân trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân và (hoặc) người vận chuyển dữ liệu cá nhân quan trọng bị phá hủy.

3. Nhà điều hành có thể xử lý dữ liệu cá nhân sau đây của Người dùng

 1. Họ, tên, chữ viết tắt;
 2. Địa chỉ email;
 3. Số điện thoại;
 4. Năm, tháng, ngày và nơi sinh;
 5. Hình ảnh;
 6. Cũng trên trang web, việc thu thập và xử lý dữ liệu ẩn danh về khách truy cập (bao gồm cả “cookie”) thông qua các dịch vụ thống kê Internet (Yandex Metric và Google Analytics, và các dịch vụ khác).
 7. Dữ liệu trên sau đây được gọi là Chính sách United theo một khái niệm chung về Dữ liệu cá nhân.

4. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

 1. Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng là để thông báo cho Người dùng bằng cách gửi e-mail.
 2. Nhà điều hành cũng có quyền gửi thông báo cho Người dùng về các sản phẩm và dịch vụ mới, ưu đãi đặc biệt và các sự kiện khác nhau. Người sử dụng luôn có thể từ chối nhận các tin nhắn thông tin bằng cách gửi email đến địa chỉ email của Nhà điều hành [email protected] được đánh dấu “Chọn không nhận thông báo về các sản phẩm và dịch vụ mới và ưu đãi đặc biệt”.
 3. Dữ liệu Người dùng được cá nhân hóa được thu thập thông qua các dịch vụ thống kê trên Internet được sử dụng để thu thập thông tin về các hành động của Người dùng trên trang web, cải thiện chất lượng của trang web và nội dung của trang web.

Nút quyền riêng tư

PariMatch – Chính sách quyền riêng tư an toàn

5. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

 1. Nhà điều hành chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng nếu chúng được Người dùng điền vào và / hoặc được Người dùng gửi một cách độc lập thông qua các biểu mẫu đặc biệt trên trang web http://parimatch-betting-vn.net. Bằng cách điền vào các biểu mẫu liên quan và / hoặc gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho Nhà điều hành, Người dùng đồng ý với Chính sách này.
 2. Nhà điều hành xử lý dữ liệu phi cá nhân hóa về Người dùng nếu điều này được cho phép trong cài đặt trình duyệt của Người dùng (bật tính năng lưu cookie và sử dụng công nghệ JavaScript).

6. Quy trình thu thập, lưu trữ, chuyển giao và các loại xử lý dữ liệu cá nhân khác

Tính bảo mật của dữ liệu cá nhân do Người vận hành xử lý được đảm bảo bằng cách thực hiện các biện pháp pháp lý, tổ chức và kỹ thuật cần thiết để tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 1. Nhà điều hành đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân và thực hiện tất cả các biện pháp có thể để loại trừ quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của những người không được phép.
 2. Trong bất kỳ trường hợp nào, dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ không bao giờ được chuyển giao cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp liên quan đến việc thực hiện pháp luật hiện hành.
 3. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân không chính xác, Người dùng có thể cập nhật chúng một cách độc lập bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ e-mail của Nhà điều hành [email protected] được đánh dấu “Đang cập nhật dữ liệu cá nhân”.
 4. Khoảng thời gian xử lý dữ liệu cá nhân là không giới hạn. Người dùng có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà điều hành qua e-mail đến địa chỉ e-mail của Nhà điều hành [email protected] với lưu ý “Rút đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân ”.

7. Chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới

 1. Nhà điều hành phải đảm bảo rằng các quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân được bảo vệ một cách đáng tin cậy bởi Nhà nước nước ngoài có lãnh thổ dự định chuyển dữ liệu cá nhân trước khi bắt đầu chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới.
 2. Việc chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới trên lãnh thổ nước ngoài không đáp ứng các yêu cầu trên chỉ có thể được thực hiện nếu chủ thể dữ liệu cá nhân có văn bản đồng ý cho việc chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới của mình và / hoặc việc thực hiện hợp đồng mà chủ thể dữ liệu cá nhân là một bên tham gia.

8. Điều khoản cuối cùng

 1. Người dùng có thể nhận được bất kỳ lời giải thích nào về các vấn đề quan tâm liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình bằng cách liên hệ với Nhà điều hành qua e-mail
  [email protected]
 2. Tài liệu này sẽ phản ánh bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách xử lý dữ liệu cá nhân của Nhà điều hành. Chính sách có hiệu lực vô thời hạn cho đến khi được thay thế bằng một phiên bản mới.
 3. Phiên bản hiện tại của Chính sách được cung cấp miễn phí trên Internet tại http://parimatch-betting-vn.net/parimatch-privacy-policy.